Medikal Estetik Derneği Tüzüğü

 • Medikal Estetik Derneği Tüzüğü
Medikal Estetik Derneği Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı “Medikal Estetik Tıp Derneğidir. Derneğin merkezi Ankara olup; şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Çalışma Konuları

Madde 2-Dernek,

 1. Medikal Estetik biliminin ülkemizde ilerlemesini, uluslararası düzeyde tutulmasını sağlamak ve bunun için bilimsel çalışmaları teşvik ederek, bilgi alış verişinin sürekli ve güncel olabilmesi için çalışır.
 2. Medikal Estetiği yüksek düzeyli bilimsel seviyede tutabilmek için uluslararası bilgi alışverişini teşvik etmek, bu konuda ileri seviyede bulunan üniversite ve hastanelerle ilişki kurup bilimsel olarak yararlanmayı sağlayarak Türk insanına en iyi hizmetin verilmesini amaçlar.
 3. Dernek üyelerinin mesleki, kültürel ve sosyal yaşantılarının geliştirilmesi ile ekonomik, hukuki, bürokratik ve akademik gereksinimlerinin karşılanması amacıyla çalışmalar yapar.
 4. Tıbbi deontoloji kurallarına uygun ve bağlı olarak Medikal Estetik alanında evrensel etik kuralların gelişmesini amaçlar.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları

 1. Üyeleri arkadaşlık, dostluk bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek, onları bir çatı altında toplamak, üyelerin mesleki, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak,
 2. Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak,
 3. Uluslararası platformlarda tanıtım ve ilişkilerin güçlendirilmesi amacı ile çalışmalar yapmak ve çalışmaları desteklemek,
 4. Dernek bünyesinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışman kişiler aracılığıyla amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapmak,
 5. Medikal estetiği ilgilendiren diğer ulusal ve uluslararası derneklerle ilişki kurup, bu derneklere üye olmak,
 6. Derneğin amaç ve faaliyetlerini ve bu konuda oluşturulan görüşleri kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın araçlarından yararlanmak. Dernek amacı ve çalışma konusu doğrultusunda toplantılar, seminerler, kongreler, konferanslar, gösteriler, bilimsel çalışmalar ve fuarlar düzenlemek, bunlara katılmak,
 7. Genç Medikal Estetik doktorlarının iyi yetişmesi, gelecek nesillere iyi örnek ve eğitimci olabilmeleri için uluslararası standartlar altına düşmemesini sağlamak,
 8. Medikal Estetiği yüksek düzeyli bilimsel seviyede tutabilmek için uluslararası bilgi alışverişini teşvik etmek, bu konuda ileri seviyede bulunan üniversite ve hastanelerde ilişki kurup bilimsel olarak yararlanmayı sağlamak,
 9. Üyeler arasında mesleki çalışmaları bilim ve hukuk yönünden desteklemek ve savunmak, üyelerin haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 10. Genç Medikal Estetik doktorlarının daha iyi yetişmesi için yurtdışındaki merkezlerde üst düzeyde eğitim görmeleri için çaba sarf etmek, yerli ve yabancı burs temini için uğraşmak,
 11. Medikal Estetiğin içerdiği konuları ilgilendiren, meslek onurunu yaralayıcı ve küçük düşürücü, sorumsuzca yapılan davranışlar karşısında ilgilileri uyarmak ve gerekli önlemleri almak,
 12. Medikal Estetik, güzellik, kozmetik, sağlık turizmi, spor ve sağlıklı yaşam alanlarında yapılan uygulamaların tanıtımı için internet sitesi oluşturmak, gerekli basılı dokümantasyonu oluşturarak (kitap, dergi, broşür, gazete vs.) yayınlamak, gerekirse TV kanallarında programlara katılmak, programlar yapmak,
 13. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 14. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 15. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 16. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 17. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 18. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 19. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak
 20. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.
 21. Dernek üyelerinin faaliyet gösterdiği alanları ilgilendiren ve/veya menfaatlerini ihlal eden hususlarda, dernek üyelerinin hukuki ve mesleki çıkarlarını, haklarını savunmak üzere dava açmak, dava açtırmak, açılan davaları takip etmek ve neticelendirmek, hukuki danışmanlık hizmeti vermek veya satın almak, gerek kamu
  ve gerekse özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında başvurularda bulunmak.

Derneğin Çalışma Biçimi ve Faaliyet Alanı

Madde 3- Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir. Dernek,

 1. Amaç ve konumu itibariyle çağdaş bir yapının gelişmesine yönelik çalışmalar yapar.
 2. Dernek çalışma ve toplantılarında hiçbir biçimde amaç dışı konular ile kişisel çıkarlar görüşülemez, tartışılamaz, uygulanamaz.
 3. Faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla aynı ilkeler doğrultusunda çalışan diğer dernekler ile iletişim kurar, stratejik işbirliği yapar, gereğinde federasyonlar oluşturur ve bunlara katılır.
 4. Dernek amacı ve çalışma koşulları doğrultusunda yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, mesleki kuruluşlar, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşlar aracılığıyla işbirliği yapar. Bu işbirliği yani, derneğin görev alanlarına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılabilmesi, ortak bir projenin yürütülmesi şeklinde olur. Ancak, Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair Kanun hükümleri saklıdır.
 5. Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu kararı ile gayrimenkul satın alma, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde Dernek her nevi irtifak, suf’a gibi ayni ve kira gibi şahsi hakları iktisap, tesis, veya fek eder, taşınır mallar satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir.
 6. Yardım Toplama Kanunu ile Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım kabul edebilir. Bağış ve yardımda bulunur.

Dernek Kurucuları

Madde 4- Derneğin kurucuları (7) kişi olup Tüzüğün son sayfasında gösterilmiştir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5- Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü diğer koşulları taşıyan her tıp doktoru ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Deri ve Zührevi Hastalıklar ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık alanlarında eğitim görmüş uzman tıp doktorları ile Medikal Estetik Uygulama Sertifikasına sahip tıp doktorlarının üyeliğe kabulü Yönetim Kurulu’nun salt çoğunluğu ile alacağı kararla mümkündür. Bu sayılanlar dışında kalan tıp doktorlarının üyeliğe kabulü işlemleri ise, ancak Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile alacağı kararla gerçekleştirilebilir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için, ilaveten Türkiye’de yerleşme hakkına da sahip olması gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneklere üye olması yasaklananlar, dernek ödentilerinin ödenmemesi dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar derneğe üye olamazlar.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 6- Üyelik kanunda veya tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybetmekle kendiliğinden veya üyelikten ayrılma talebi ile son bulur. Her üye dilediği zaman Yönetim Kurulu’na yazılı olarak ayrılma talebini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma ve Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 7- Üyeliğin Son Ermesi:

 1. Dernekler Kanunu’na göre derneklere üye olmak hakkını kaybedenler ve Dernek Ana Tüzüğü’ne, çalışmaları, tutum ve davranışları ile aykırı hareket edenler veya bu davranışları ile dernek onurunu zedeleyeceği kaygısı uyandıranlar,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınanlar,
 3. Yazılı uyarılara rağmen üyelik aidatlarını (6) ay içinde ödemeyenler, Yönetim Kurulunca alınacak kararla üyelikten çıkarılır ve üyelik kayıtları silinir.

İtirazlar:

Yukarıda yer verilen Yönetim Kurulu’nun “üyenin çıkarılması” kararlarına karşı, çıkarılan üye, Yönetim Kurulu kanalıyla Genel Kurula itiraz edebilir. Üyenin bu itirazı, Genel Kurul tarafından en geç (30) gün öncesine kadar Yönetim Kurulu’na ulaştığı takdirde ilk Genel Kurul gündemine alınır. Aksi halde bir sonraki Genel Kurul’da karar bağlanır.

Üyelik Türleri ve Hakları

Madde 8- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanmak zorundadır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye dernek malvarlığında hak iddia edemez. Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.
Asıl Üye: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üye “Asıl Üye”dir.
Gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, Derneğin amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilebilmesi için her türlü idari ve teknik teklifleri Genel Kurul’a ve Yönetim Kurulu’na yapmak, derneğin bütün imkânlarından idari kararlar çerçevesinde yararlanmak, asıl üyenin hakları arasındadır.
Onursal (Fahri) Başkan / Üye: Ülkeye, derneğe çalışmaları ile yararlı olmuş ve/veya yararlı olacağı düşünülen kişilere, en az iki üyenin önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile tanınan fahri nitelikteki üyeliklerdir. Bunlar başka ulustan kişiler de olabilirler. Onursal başkanlık için de aynı yöntem uygulanır. Onursal üyeler/başkan organlara seçilme ve seçme hakkında sahip olmayıp dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemek zorunda da değildirler. Oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Genel Kurul’da oy hakları yoktur. Dernek çalışmalarında Onursal Başkan’ın bilgi ve deneyimlerinden yararlanılır. Onursal Başkan yurt dışı ilişkilerini yürütür.

Üyelerin Borç ve Yükümlülükleri

Madde 9- Üyelerin borç ve yükümlülükleri şunlardır;

 1. Derneğe olan her türlü taahhüt ve borçlarını zamanında ifa etmek,
 2. Genel Kurul toplantılarına katılmak,
 3. Dernek Tüzüğü’ne sadakatle uyarak ve amaç ve çalışma ile hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak, derneğin toplum içerisindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek,
 4. Derneğe ait tesisleri ve demirbaşları iyi şekilde kullanmak,
 5. Etik kurallara riayet etmek,

Derneğin Organları

Madde 10- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu,

Genel Kurul’un Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ile Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 11- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul olağan olarak Ocak ayında toplanır. Olağan Genel Kurul toplantılarının üç yılda bir yapılması zorunludur. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde Dernek olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyeler listesini yapar ve tüm ödenti borçlarını en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Hakkında üyelikten çıkarılma kararı verilen üye, hakkındaki karar genel kurulca itirazen görüşülüp kaldırılmadıkça genel kurula katılamaz. İtiraz sonrası karar bozulursa gündemin izleyen maddelerinin görüşülmesi sırasında üye genel kurula katılabilir. Bu halde adı soyadı üyelik numarası toplantıya katılanlar listesinin sonuna eklenir.
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır
bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul’un Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 12- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
İşaretli ve kimin tarafından kullanıldığı belli olan oylar geçersiz sayılır. Hiçbir dernek üyesi dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 13- Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulu’nun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u otuz gün içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi, Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağanüstü Genel Kurul, olağan genel kurul toplantı yapılma esaslarına göre yapılır. Bu toplantıda sadece toplantıya neden olan konu görüşülüp karara bağlanır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve onaylanması ile yönetim ve denetim kurullarının ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 10. Derneğin vakıf kurması,
 11. Derneğin fesih edilmesi ve malvarlığının feshedilmesi,
 12. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 13. Mevzuatta ve Dernek Ana Tüzüğü’nde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 14. Amacını gerçekleştirmek ve faaliyetleri yürütmek için borçlanmalara karar almak.

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 15-Yönetim Kurulu, dokuz asıl ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 10. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 12. Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek,
 13. Derneğin amacını gerçekleştirmek için, gerekli görmesi halinde süreli / süresiz çalışma komisyonları kurmak, komisyon üyelerini tayin etmek ve bu komisyonların çalışmalarına son vermek,

Denetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 16- Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Ortak Hükümler:

Madde 17– Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste (3) toplantıya ya da özürlü olsa dahi bir çalışma döneminde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye bir hafta içinde çağrılır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 18- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Bir defaya özgü her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilenlerden alınan giriş ödentisi,
 2. Üyeliğin devamı süresince, her çalışma dönemi bütçesinde tespit edilen yıllık ödenti,
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 8. Diğer gelirler.

Derneğin Harcamaları

Madde 19– Derneğin bütün harcamaları Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Ancak ivedi durumlarda Başkan, Yönetim Kurulunca önceden belirlenen harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları bankalarda Dernek adına açılacak hesaplarda saklanır.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ile Tutulacak Defterler Madde 20- Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliği’nin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
  5. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
  6. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 2. Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
  1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri Madde 21- Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 22- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 23- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK- 26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma

Madde 24- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi

Madde 25- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 26- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 27- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 28- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Medikal Estetik Tıp Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 29- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Derneğin Kurucu Üyeleri,

Adı – Soyadı

İbrahim Devrim GÜRSOY

Serkan ÖZTÜRK

Mevlüt DAĞ

Osman BAŞ

Yasemin SAVAŞ

Filiz AKBIYIK

Ayşegül GİRGİN

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı – Soyadı

Görevi

İbrahim Devrim GÜRSOY

Yönetim Kurulu Başkanı

Mevlüt DAĞ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Serkan ÖZTÜRK

Sayman

Filiz AKBIYIK

Yönetim Kurulu Üyesi

Yasemin SAVAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Bu tüzük 29 (Yirmidokuz) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

 

Üyelerimize Özel